Algemene voorwaarden

 

1. Definities
 
 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 
Verkoper: pumpsandcarparts.nl, gevestigd aan de Hoekweg 94 6591XN Gennep Inschrijving KvK,  57887098
 
Koper: De persoon die of het bedrijf dat een order plaats bij de verkoper
 
Goederen: Alle goederen en diensten die door de verkoper aan de koper worden geleverd
 
 
 
2. Algemeen
 
 2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de websites van Verkoper.
 
 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering  waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
 2.3 Algemene voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze  met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Verkoper en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van
 
de voorwaarden van Verkoper
 
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de  overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor  zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 
 
 
3. Aanbiedingen en offertes
 
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
 
3.2 De door Verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk wordt bevestigd.
 
3.3 Levertijden in offertes van Verkoper zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
 3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 
 3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 
 3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 
 3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
 3.8 Speciaal bestelde Eelctronische delen / onderdelen worden niet retour genomen.
 3.9 Voor filters danwel voor vloeistoffen of lucht worden filters  ( aanschroefbaar - inzet / lucht en Olie, diesel / brandstof niet
retour genomen.
 
 
 
4. Totstandkoming van de overeenkomst
 
 4.1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst door Verkoper van bestelling van Koper via website, per e-mail, per fax of per telefoon.
 
 
 
5. Uitvoering van de overeenkomst
 
 5.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 
 5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
 5.3 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verkoper  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verkoper zijn verstrekt,  heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
 
5.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uit gegaan van door Koper verstrekte  onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verkoper kenbaar behoorde te zijn.
 
 5.5 Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
 
 
 
6. Levering
 
 6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Verkoper de wijze van verzending. In geval Verkoper de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Verkoper. Koper draagt het risico van de zaken vanaf het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 
6.2 De levertermijn is binnen 72 uur na de totstandkoming van de overeenkomst, mits de goederen op voorraad zijn en er geen vertraging bij de vervoerder is. Voor goederen die niet op voorraad zijn geldt een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien een artikel niet meer leverbaar is zal de koper hierover geïnformeerd worden door Verkoper. 
 
 6.3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft Koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de  overeenkomst of enige andere actie jegens Verkoper. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft Koper
 
het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
 
 6.4 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het  moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 
 6.5 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 
 6.6 Indien de zaken worden bezorgd is Verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 
 6.7 Indien Verkoper gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 
 6.8 Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
 
 6.9 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 
 
 
7. Onderzoek, reclames
 
7.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden. 
 
7.2 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen veertien dagen nadat een eventueel zichtbaar gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden,  schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Verkoper kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Verkoper geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat Koper de zaken c.q. facturen als juist erkent. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na factuurdatum / betaaldatum te worden gemeld.
 
 7.3 Reclames geven aan Koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 
 7.4 Indien een reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, heeft Verkoper het recht te hare keuze: 
 
 A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 
 B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Verkoper worden afgegeven;
 
 C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door Koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 
 7.5 De koper dient in een voorkomend geval Verkoper onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 
 7.6 Eventuele terugzending van zaken van Koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan de koper afleverde.
 
 
 
8. Vergoedingen, prijs en kosten
 
 8.1 De prijzen van de producten staan vermeld op de offerte en prijslijst van de Verkoper. Deze zijn echter onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle prijzen op de offerte en prijslijst van de Verkoper zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
A:  Verzendenkosten Buiten Nederland hebben standaard andere verzendkosten m.b.t. maatvoering en gewichten van te verzenden pakketten. Zie hiervoor bij www.postnl.nl
 
 8.2 Indien Verkoper met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 
 8.3 Verkoper mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.
 
 8.4 Producten van Verkoper worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Verkoper. Indien deze prijzen afwijken van de prijzen op de datum van totstandkoming van de overeenkomst zal de koper hierover voor verzending van de goederen door Verkoper worden geïnformeerd. Bij een evt. retourzending, bijvoorbeeld ( produkt ingezet / gebruikt ) wordt gecontroleerd of er voor wederverkoop een kwaliteitsvermindering in rekening moet worden gebracht. Deze kosten kan men tot €4500,- worden berekend ofwel in mindering worden gebracht op een terugbetaling.
 
 
 
9. Betaling
 
 9.1 Betaling kan geschieden op de volgende manier:
 
A: Vooruitbetaling: De goederen worden verstuurd zodra het factuurbedrag op rekening van Verkoper wordt bijgeschreven. 
B: PayPal             : Deze betaling is  ( Paypal % gewijs ) kostenplichtig en draagt de koper voor zijn rekening.
Deze worden verrekend in de aankoopsom op de factuur.
 
 
9.2 Niet tijdige betaling geeft Verkoper het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 
 
 
9.3 In behandeling genomen garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 
 9.4 Indien goederen door Verkoper aan koper op rekening worden geleverd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 
 9.5 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 
9.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 
 
 
10. Eigendomsvoorbehoud
 
 10.1 Alle door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 
 10.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 
 10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
 10.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 
 10.5 Voor het geval dat Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 
 
 
11. Garantie
 
 11.1 Verkoper garandeert koper, tenzij anders bepaald, dat producten vrij van gebreken zijn gedurende 12 maanden na levering en reserve-onderdelen gedurende 90 dagen na de vroegste van installatie- of leverdatum.
 
11.2 Door Koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Verkoper verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Verkoper zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
 
 11.3 Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
 
 11.4 Koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Verkoper op te geven adres.
 
 11.5 Voor zaken met een door andere dan Verkoper bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
 
 11.6 Koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
 
A: indien de aangebrachte garantiezegel is verbroken.
 
 B: indien Koper de zaken heeft verwaarloosd.
 
 C: indien Koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Verkoper zijn verricht.
 
 D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door  inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 
 
 E: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. 
 
 F: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. Tevens op Electronisch gevoede of aangestuurde (automotiv ) onderdelen of speciaal bestelde Electronisch gevoede of aangestuurde onderdelen nemen wij geen garantie.
 
 G: indien Koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 
 11.7 De onder 11.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
 
 
 
12. Incassokosten
 
 12.1 Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 125,00. 
 
12.2 Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 
 12.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.
 
 12.4 Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 
 
 
13. Opschorting en ontbinding
 
 13.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 
 A: Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 
 B: na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 
 C: Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 
13.2 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
 
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 
 13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 
 13.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
 
 
14. Aansprakelijkheid
 
 14.1 Verkoper, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 
 14.2 Onverminderd het vorenstaande is Verkoper in ieder geval nimmer aansprakelijk: 
 
 
 
A: wegens niet, of niet tijdige levering; 
 
 B: voor gegevens in website, catalogi, offertes e.d. 
 
 C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht). 
 
D: indien Koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; 
 
E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Verkopers
 
bedrijfsruimte bevinden; 
 
 F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 
 G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; 
 
 H: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers.
 
 14.3 Indien Verkoper in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Verkoper slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 
 14.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor meer dan het  factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 
 14.5 Koper zal Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Verkoper.
 
14.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de  schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.
 
 14.7 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 
 
 
15. Risico-overgang
 
15.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
 
 
 
16. Overmacht
 
 16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 
 16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper worden daaronder begrepen.
 
16.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 
 16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 
 16.5 Voorzover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 
 
 
 
17. Vrijwaringen
 
 17.1 Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Koper  verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 
 17.2 Indien Koper aan Verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
 
 
18. Intellectuele eigendom en auteursrechten
 
 18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.
 
 18.2 Het is Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
 18.3 Alle door Verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de
 
aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 
 18.4 Verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
 
 
19. Geschillen
 
 19.1 De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 
 19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
 
 
20. Toepasselijk recht
 
20.1 Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
 
 
21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 
21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Nijmegen.
 
 21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 
 21.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.U kunt deze tekst aanpassen via het voorbeeld of de gegevensbladweergave onder de menuoptie Inhoud/categorieën in Beheer